ALGEMENE VOORWAARDEN LINDEBRINGS

Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BV Lindebrings, met ondernemingsnummer 0452.641.392, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 1010, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Lindebrings te aanvaarden.
 2. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Een niet-toepassing van één of meerdere voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking van Lindebrings om zich erop te beroepen.

Artikel 2. Het aanbod

 1. Aanbiedingen worden gepresenteerd op de website en op de Facebook-pagina “Lindebrings”. De karakteristieken van modellen, accessoires of producten op de website www.lindebrings.be zijn slechts geldig voor het moment waarop de informatie op de website werd geplaatst. Behoudens andersluidende bepaling zijn deze aanbiedingen één maand geldig vanaf de uitgifte.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Lindebrings gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten zijn niet bindend.
 3. De voorgestelde prijzen zijn slechts ter informatie en van kracht op het moment van de prijsstelling van Lindebrings. Voor een gedetailleerd aanbod verzoeken wij u ons te contacteren.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de offerte door de klant, die wordt gevolgd door een schriftelijke bevestiging van Lindebrings en na betaling van het voorschot. Alleen een origineel ondertekende verkoopovereenkomst is geldig.
 2. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 7 dagen na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.

Artikel 4. Termijnen

 1. Lindebrings tracht de producten te leveren op het leveringsadres binnen de op het moment van bestelling aangegeven termijn of tijdstip. De aangegeven termijnen zijn slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Lindebrings.
 2. Indien Lindebrings door toeval, een onvoorziene gebeurtenis, overmacht of gebeurtenis te wijten aan een derde, met inbegrip van haar leveranciers, haar verbintenissen niet kan naleven, is zij er van rechtswege van vrijgesteld.
 1. Wijzigingen in de bestelling door de klant doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen. Lindebrings kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden indien de vertraging is ontstaan door een slechte of gedeeltelijke uitvoering van de verbintenissen in hoofde van de klant, waaronder het tijdelijk doorgeven van de correcte inlichtingen en het tijdelijk uitvoeren van de betaling.
 2. Een eventuele overschrijding van de levertermijn ontslaat de klant niet van de eigen verplichtingen.

Artikel 5. Betaling

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.
 2. Indien zo overeengekomen, dient de klant voor de bevestiging van de bestelling een voorschot te betalen.
 3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andere afspraak is de factuur betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 4. Elke factuur die niet wordt geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen (vervaldag) na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering, wordt geacht definitief te zijn aanvaard.
 5. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 15 %, met een minimum van 125,00 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Lindebrings het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 6. Lindebrings heeft het recht om schuldvergelijking toe te passen tussen bedragen die de klant verschuldigd is en bedragen die Lindebrings aan de klant verschuldigd zou zijn.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde materialen blijven tot aan de integrale betaling ervan, zelfs in voorkomend geval na onroerend te zijn geworden door incorporatie of bestemming, exclusieve eigendom van Lindebrings tot de volledige betaling. In dit geval mogen de geleverde materialen te allen tijde teruggehaald worden met verbeurdverklaring van het reeds betaalde voorschot. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment van levering.
 2. Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere betalingen aan Lindebrings te voldoen, behoudt zij zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering van geplaatste bestellingen onmiddellijk stop te zetten. Heropstart van de leveringen gebeurt pas na integrale betaling van alle verschuldigde bedragen (inclusief intresten en schadebedingen).
 3. Bovendien brengt het uitblijven van enige betaling, met welke rechtsgrond ook, de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen en vorderingen van Lindebrings, zelfs deze die nog niet vervallen zijn. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

4. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur en factuurvoorwaarden. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en altijd eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom. Bovendien wordt uitdrukkelijk kapitalisatie van intresten toegestaan.

Artikel 7. Verplichtingen in hoofde van de opdrachtgever

 1. Behoudens andersluidend bericht van de opdrachtgever voor aanvang van de werken mag Lindebrings ervan uitgaan dat er zich op het terrein geen hindernis bevindt dat de beoogde werken kan verhinderen. Lindebrings mag er dan ook op rekenen dat de werf normaal toegankelijk is en voldoende afgewerkt, zodat de werken op een normale en veilige manier kunnen worden uitgevoerd.
 2. Indien aan vorige paragraaf niet is voldaan, is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachttijden (langer dan 15 minuten), bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden. De opdrachtgever erkent dat Lindebrings geen aansprakelijkheid op zich neemt inzake eventuele gevolgen die deze ontdekte hindernissen met zich kunnen meebrengen gedurende of na de werken.
 3. De opdrachtgever wordt geacht in overeenstemming te zijn ten aanzien van de private of administratieve autoriteiten (zoals het verkrijgen van de eventuele noodzakelijke vergunningen) en ontslaat Lindebrings ervan om hieromtrent controles uit te oefenen.

Artikel 8. Garantie en klachtenprocedure

 1. De klant moet onmiddellijk bij de levering, plaatsing of herstelling een eerste controle uitvoeren. Alle afwijkingen dienen meteen te worden gemeld, op straffe van verval, binnen 7 dagen na deze levering, plaatsing of herstelling. De meldingen dienen via een aangetekend schrijven aan Lindebrings te worden overgemaakt. Lindebrings houdt zich het recht voor om samen met de klant ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.
 2. Lindebrings is niet aansprakelijk wanneer door de klant of derden herstellingen of veranderingen werden aangebracht aan de door Lindebrings geleverde goederen of wanneer sprake is van schade veroorzaakt door overmacht of het niet naleven van de instructies van Lindebrings die betrekking hebben op het gebruik, de service en het onderhoud aan de goederen.
 3. Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om de eigen betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Het nazicht van de geleverde materialen is gegarandeerd bij normaal gebruik, gedurende de periode van één jaar. Tijdens deze termijn zal dit nazicht gratis worden gedaan, voor fouten die als een tekortkoming van onzentwege kunnen aangezien worden.

Artikel 9. Herroepingsrecht van de koper

1. In geval van online verkoop heeft de koper conform de bepalingen van art. VI.47. e.v. van het Wetboek van Economisch Recht het recht om aan Lindebrings mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

 1. De koper kan conform art. VI.53. van het Wetboek van Economisch recht het herroepingsrecht niet uitoefenen indien de levering o.a. betrekking heeft op goederen die volgens specificaties van de koper werden vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.
 2. Lindebrings vergoedt alle van de koper ontvangen betalingen binnen 14 dagen na de dag waarop zij werd geïnformeerd van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen. Lindebrings mag wachten met deze terugbetaling totdat alle goederen werden ontvangen.
 3. Binnen 14 dagen nadat de koper Lindebrings heeft geïnformeerd dat hij/zij zich beroept op het herroepingsrecht zendt de koper de goederen terug. De koper draagt zelf de kosten van het terugzenden van de goederen. Alleen de koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van behandeling of terugzending.

Artikel 10. Schorsing van de overeenkomst

 1. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de onze wil om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is.
 2. Bij niet-betaling, faillissement of kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, heeft Lindebrings het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst door de koper doet ontstaan. Dit brengt verder met zich mee dat alle vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Tevens heeft Lindebrings het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. In geval van annulatie van een aankoop/bestelling, zelfs gedeeltelijk, behoudt Lindebrings zich het recht voor om aan de klant een verbrekingsvergoeding aan te rekenen ten belope van 30% van de prijs van de materialen, met een minimum van € 125,00 onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen, waarbij de eventuele korting toegekend door Lindebrings niet wordt meegerekend.
 2. Voor specifieke bestellingen en/of bestellingen op maat wordt de verbrekingsvergoeding gelijkgesteld aan 30% van de totale bestelling indien zij niet in productie zijn en aan 80 % wanneer de goederen in productie zijn. Deze vergoedingen gelden onverminderd het recht van Lindebrings op vergoeding voor hoger bewezen schade.

Artikel 12. Overmacht

Indien Lindebrings wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, epidemieën, sneeuw, extreme wind of regen, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen en beperkingen bij het energieverbruik.

Artikel 13. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van Lindebrings is aangetoond, is diens aansprakelijkheid van beperkt tot de vergoeding van directe schade van de klant tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedongen prijs voor het gebrekkige goed.
 2. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten en materialen is uitdrukkelijk beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 3. Eventuele niet te voorziene beschadigingen als gevolg van het verwijderen van de bestaande materialen vallen nooit te onzen laste. De klant wordt verzocht alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, ter voorkoming van breuk of beschadiging van het interieur bij de uitvoering van de werken.
 4. Lindebrings is niet verantwoordelijk voor condensatiewater aan de dakbedekking en daklichten, veroorzaakt door temperatuurverschillen of andere invloeden.

Artikel 14 Copyright

Plannen, tekeningen, modellen en foto’s blijven onze eigendom, mogen niet aan derden worden medegedeeld en dienen ons op eenvoudig verzoek te worden terugbezorgd. Zolang de plannen niet in ons bezit zijn, wordt de leveringstermijn verschoven naar een latere datum.

Artikel 15. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting of de uitvoering van de overeenkomst of factuur valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt. Lindebrings behoudt zich tevens het recht voor dusdanig geschil aanhangig te maken voor de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de koper.

Artikel 16. Privacy Statement

 1. Lindebrings hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt of aangewend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het is steeds mogelijk om de eigen gegevens kosteloos te raadplegen, te laten wijzigen of verwijderen uit onze database.
 2. De gegevens die we van de koper verzamelen hebben betrekking op de koper zelf en worden louter bijgehouden met het doel om een koopovereenkomst te kunnen sluiten. De voornaam en naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de koper worden bijgehouden. Deze gegevens worden door de koper zelf verschaft door het invullen van de eigen contactgegevens.